Regulamin

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO adriankolodziej.pl i pokrewnych

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem adriankolodziej.pl(„Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.

Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez Internet zwanego dalej „Kursem”

Kurs dostarczany jest kupującemu w następujące formie:

eBook – elektroniczny egzemplarz książki w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę (dalej: „eBook”). Dzięki elektronicznej technologii może zawierać poza tekstami grafikę, dźwięki i animacje, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza);

Nagrania – elektroniczny zapis dźwiękowy lub muzyczny w postaci pliku komputerowego (mp3, audio, wav).

Książki – zapis w formie papierowej.

Pendrive/CD/DVD – elektroniczny zapis dźwiękowy lub muzyczny zapisany na zewnętrznym nośniku.

Sklep prowadzi sprzedaży egzemplarzy Kursu w formie papierowej.

Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw. Możliwe jest prowadzenie działalności także przez podmioty, działające w ramach programu partnerskiego, które udostępniają możliwość złożenia Zamówienia na Kurs na ich stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca. Jeśli Kupujący ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajduje się Kurs Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę

Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest Adrian Kołodziej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Big Idea Sp. z o.o.” z siedzibą w Pszowie, ul. Jaskółcza 47, NIP: 6472589440, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Pszowa pod nr ewidencyjnym;,REGON: 385800222, Nr rachunku bankowego: [ ].

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez formularz kontaktowy [ na stronie https://www.sklep.adriankolodziej.pl lub kontakt[malpa]adriankolodziej.com] od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszelkie informacje na Stronie Sklepu mają charakter wyłącznie reklamowy. Warunki zawierania umów kupna – sprzedaży określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§2 Kurs

Gdy Kupujący będzie sumiennie stosować się do Kursu, może (ale nie musi) osiągnąć efekty. Kurs nie posiada żadnych zapewnień dla Kupującego.

Zapisy ustępów poprzedzających nie wyłączają skorzystania przez Kupującego z umownego prawa odstąpienia (§12) jak i z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa, w tym w ustawie z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Produkt “Coaching” nie podlega gwarancji zwrotu.

Przepisy §2 ust. 1 – 3 dotyczą zarówno Kupującego jak i każdej innej osoby korzystającej z Kursu..

>Kurs jest udostępniany w formie plików komputerowych w formacie oraz formie fizycznej:

>W przypadku Ebooka – PDF;

W przypadku Nagrań – mp4 i mp3.

§3 Korzystanie ze Sklepu

>Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:

Uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz

Zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacje, o promocjach, wydarzeniach, nowych eBookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

§4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

dostęp do Internetu;

poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;

włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż [ ], aby Kupujący pobrał plik lub pliki z zakupionymi Kursem w terminie, o którym mowa w §10 ust. 2.

Warunkiem korzystania Kursu jest

w przypadku eBooków – posiadanie programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 5.0);

w przypadku Nagrań – posiadanie programu odtwarzającego pliki dźwiękowe i muzyczne (mp3, wav, audio)

oraz umiejętność korzystania z tych programów. Plus umiejętność korzystania z platformy, oraz poczty email.;

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości email od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§5 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu.

Kurs stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie przewidzianej w tym przepisie.

Autorskie prawa majątkowe do Kursu przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – jego autorowi.

Kupno Kursu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Kursu. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować a także sporządzić jedną kopię zapasową Kursu, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Kurs, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z Kursu.

W szczególności Kupującemu nie wolno:

Zwielokrotniać Kursu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej);

Udostępniać Kursu jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;

Najmować i użyczać Kursu; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

ingerować w treść i zawartość Kursu;

usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Kurs.

Do Kursów nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).

W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Kursu, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3 – krotnej wysokości ceny brutto tego Kursu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Kursu. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Kursów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Kursów oraz cen Kursów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§7 [Złożenie zamówienia]

Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Kurs, kliknie na przycisk „dodaj do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia.

Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Kursu, w tym zamówieniu wskazanego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku zamówienia nie będę realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. W e-mailu zawarte jest podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony na której można dokonać płatności.. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

§8 [Cofnięcie i zmiany zamówieniu]

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia

§9 [Rozpoczęcia realizacji zamówienia, zapłata ceny]

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata ceny przez Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 10 dni od zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez serwis payu.pl, oraz paypal. Cena Kursu prezentowanego na stronie internetowej Sklepu podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Kursie jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży

Kupujący może dokonać zapłaty za Kurs tylko z wykorzystaniem systemu płatności [ platnosci.pl i paypal ] W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności [ payu.pl i paypal ], do którego link udostępniany jest każdorazowo przy dokonywaniu płatności. Regulamin [payu.pl i paypal ] znajduje się pod adresem [www.payu.pl iwww.paypal.com ]

Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę” bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.

Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny, Sprzedawca będzie mu przez okres 15 dni od dnia zawarcia umowy, wysyłał na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty Ceny. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.

§10 [Realizacja zamówienia]

Z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu, z którego może pobrać Kurs lub w przypadku produktu fizycznego do 14 dni roboczych zostanie wysłany produkt.

Link jest aktywny tylko jedną godzinę od momentu pierwszego kliknięcia w niego . Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący obowiązany jest dokonać pobrania pliku z zakupionym Kursem w ciągu jednej godziny liczonej od momentu kliknięcia w ten Link.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2 jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.

W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym Kursem w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony Kurs jako załącznik na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.

Po pobraniu pliku zakupionym Kursem, Link staje się nieaktywny, a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Kurs został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.

W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder spam, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze spam, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.

Kupujący nie ma prawo udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w §5 ust. 6.

§11 Faktura

Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.

Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, ma obowiązek przy zamówieniu wypełnić dane do faktury i drogą elektroniczną na adres email zostanie wysłana faktura w formacie PDF

Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linka, chyba że przepisy szczególna nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik w e-mailu zakup podanym w formularzu Zamówienia.

ROZ.DZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§12 [Prawo odstąpienia od umowy]

Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pobrania przez Kupującego Kursu (umowne prawo odstąpienia).

Odstąpienie wykonywana się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§1 ust. 6)

W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Kursu, ze wszelkich nośników, w szczególności:

Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie;

Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

W przypadku produktu fizycznego należy go odesłać na adres firmy wraz z podaniem powodu zwrotu.

Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego, w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3

Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu Kursów po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia od odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia..

Bez uszczerbku dla praw Kupującego będącego konsumentem, o których mowa w ust. 1 -5, Strony wyłączają ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 02.03.2000 r., Dz. U. nr 22, poz. 721) ze względu na przepis art. 10 ust. 3 pkt 5), tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (a taki charakter ma Kurs).

§13 [Niezgodność Kursu z umową. Postępowanie reklamacyjne]

Kupujący ma prawo dokonać reklamacji Kursu wyłącznie w przypadku niezgodności Kursu z umowa, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Nie uważa się w szczególności za niezgodność Kursu z umową sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z Kursem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w §4.

Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa („reklamacja”).

Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu i zapłatę ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).

Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Kursu lub wymienić Kurs na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży, stosuje się przepisy §12 ust. 3 i 4.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§14 [Ochrona danych osobowych]

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

Kupujący podaje przy składaniu Zamówienia następujące dane osobowe:

Imię

Adres e-mail

Kupujący wyraża zgodę na:

Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna – sprzedaży;

przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz – w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w § 3. ust.4.Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

Prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;

dobrowolności podania danych.

Sprzedawca wykorzystuje Cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki Cookiem są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOSĆ SPRZEDAWCY

§15 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;

Braku możliwości dostępu do Sklepu, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;

Siły wyższej;

Awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego;

Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu;

Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów protokół internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu;

Niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie;Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu;

Złośliwej, lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu;

Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 [Postanowienia końcowe]

Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej z [ 13 listopada 2010r], w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje..W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej [ 13 listopada 2010r]. .Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Kurs w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854Kodeksu cywilnego.

Do korzystania z Serwisu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna – sprzedaży Kursu – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie od dnia [ 26 marca 2013r]

Shopping Cart
Scroll to Top